Prehistorie

 

Staňkovice jsou jedním z nejdůležitějších kulturních center se svým užším okolím. Položena na starém toku Ohře leží obec na jižním svahu náhorní roviny. Zde se nejdříve na svém tažení na západ usadil pevně člověk doby kamenné a našel zde vše, co k jeho životním podmínkám bylo třeba.

Nejdříve byl pravděpodobně osídlen střed a severní část obce. Nálezy ze starší fáze kultury mladší doby kamenné dokazují osídlení středu obce původním autochtonním kulturním člověkem lineární keramiky. Rovněž tak byly podobně nálezy východně od Staňkovic, "Na rovině" a mnohonásobně v dalším okolí.

Konec mladší doby kamenné, (neolitická kulturní epocha) je dokázána nálezy tzv. šňůrové výzdoby, hlavně na "Tafce". Dosud nemohly být bohužel prohlédnuty žádné hroby, v dřívějších dobách byl leckterý kostrový hrob ponechán bez povšimnutí.

Nástup doby kovů se projevil velmi radikálně. Zde jsou v prvé řadě nálezy ze středu obce ze starší doby bronzové. Rozlišné nálezy sídlišť ukazují na četné, v této době existující chalupy a skupiny chalup, jakož i na mnoho jam (odpadní, pohřební aj.). V jedné takové jámě byla nalezena velká nádoba na zásoby, která svým tvarem a provedením patří do mladší doby bronzové, kde byli mrtví pochováváni jako skrčenci v poloze na boku. Hojný nález domácího nářadí ukazuje na početnost lidu doby kamenné, který zde měl svůj domov od nejrannější doby a nyní došel ve své kultuře přes dobu železnou, bronzovou k významnému bodu obratu. Bezprostředně s tímto sídlištěm mladší doby bronzové souvisí v každém případě načaté pohřebiště na náhorní rovině "Dowolka", severně od silniční rozdvojky ze Staňkovic. Při orání pole nalezený ležící skrčenec, obložený kameny, měl typický náhrdelník z plechových trubiček (na cín chudého bronzu) a typické šatové jehlice (Unětický typ).

 

Vliv lužické kultury se zde prosadil velmi pronikavě, což v prvé řadě dokazují četné nálezy ve středu obce a na "Tafce". V těchto hrobech nacházející se keramika (i zde byla nalezena jedna velká nádoba na zásoby) a jiné nálezy v sídlišti, přinesly důkaz toho, co bylo řečeno. Až dosud nebyly nalezeny žádné žárové hroby s popelem tělesných pozůstatků. Takovéto pohřebiště by ale mohlo být ještě nalezeno.

Následně po lužické kultuře je typickými nálezy Hallstattské kultury dobře znát přechodná etapa Lá Téne. Zvláště na "Tafce" nalezené střepiny nádob přinášejí důkaz, že tato kultura pronikla z jihozápadu až do našich sídlišť doby bronzové.

V době keltsko-germánské invaze byly Staňkovice a jejich nejbližší okolí velké kulturní centrum tzv. Lá Ténské kultury. Daleko roztažená sídlištní místa, ve středu obce, na "Krupici", na "Tafce" a "Puberliku, byly zdá se v užším spojení, zatímco předsunutá místa na konci údolí "Sviního potoka", u "Findeisova domečku" a u severní meze cesty do Minic zároveň přebíraly zajišťování velkých sídlišť. Rozmanité nálezy ze sídlišť, ohnišť a jam, poskytly jasný obraz místní kultury. Bylo zde nalezeno mnoho zbraní, mečů, keramiky i bronzových ozdob. Velmi vzácný je doklad obchodu s dolnorýnskými dílnami. Je to pár bronzových destiček, spon s pozlaceným plechem, zdobeným řadami jamek. Kultura Lá Téne z období před Kristem je dokázána typickými, zvláště pak keramickými nálezy.

 

V dlouhém časovém období od 4. století před Kristem až asi do 4. století po Kristu zde byli usazeni Keltogermáni, takže následně po pozdní Lá Téne se projevila na všech sídlištích citelně římská kultura. Zajímavý točený pohár z hadce ze Staňkovic, dále jedna bronzová mince s Claudiem a jiné nálezy zvláště pak nálezy keramické, jsou dokladem této doby. Pohřebiště této kulturní epochy byla zjištěna na "Tafce" a u "Křepelčího domečku". Na další odborné prohlédnutí kostrových hrobů je třeba ještě počkat, aby mohl být zjištěn stupeň kultury pohřebišť.

Neklidná doba stěhování národů zde nevymazala úplně kulturu Markomanů. Kostrové hroby u hřbitova a nálezy ze sídlišť, z "Tafky", zvláště pak typická keramika, jsou výmluvnými svědky této kultury, která právě a hlavně kvůli této neklidné době stěhování národů ukazuje na úpadek. Stáří těchto nálezů se zdá být ohraničeno 6. stoletím po Kristu. Na konci 7. a začátkem 8. století se zde citelně projevila invaze Slovanů. Jsou zde různé nálezy z této doby.

 

Aktualizace této sekce: Jahelková Sylvie 

 

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny_dvur.gif

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

 

point.jpg

Czech POINT a GDPR


www.portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty

415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
          starosta
415 721 703, 606 611 250
          místostarosta

415 721 166, 608 320 855 
           účetní, správa hřbitova,             vidimace, legalizace
415 721 040, 721 908 553 
           bytová správa,
           CzechPOINT, knihovna,
           evidence obyvatel
           vidimace, legalizace
415 210 254, 723 731 848
           turis.ubytovna
           správa sběrného dvora,
           poplatky ze psů

723 731 840
          pečovatelka
          Byty pro seniory
E-mail
          oustankovice@iol.cz 

Datová schránka
            ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

247754
Obec Staňkovice