Doprava

Rozbor současného stavu

Území v dopravním systému

Řešený prostor obce bezprostředně navazuje na severovýchodní část předměstí Žatce, na které je napojeno nadřazenou silnicí II. Třídy vedenou ze směru od Bitozevsi a Břvan. Silniční tahy vyšší kategorie Staňkovice míjejí na severu (silnice I/7) a na západě (silnice I/27). Oba tyto tahy silnice II/250 křižuje a umožňuje tak výhodný kontakt na velká sídla v Poohří a v pánevní oblasti. Vysoký podíl přepravních vztahů je směrován zejména na Žatec.

Síť doplňkové sítě není příliš rozvětvená a je vytvořena pouze v údolí řeky Ohře, kde zpřístupňuje drobná sídla vesnického typu. Severně a východně od obce chybí. Souvisí to s existencí rozsáhlého prostoru vojenského letiště Staňkovice, jeho plocha zaujímá katastry čtyř obcí. Hlavní přístup do letištního areálu je od silnice I/78.

Železniční doprava je ve vnějším zájmovém území zastoupena tratěmi č. 160 Obrnice – ‚Zatec – Plzeň a č. 120 Praha – Chomutov. Obě tratě nemají k řešenému prostoru vzhledem ke značné dostupnosti mimořádný vztah, zejména pak když byla na trati č. 160 zrušena zastávka Tvršice.

Letecká doprava má ryze vojenské využití a k civilnímu sektoru nemá v současnosti žádnou vazbu.

Dopravní síť

Průzkum dopravní sítě byl proveden podle funkce jejích složek v členění na sítě vnějších státních silnic, místních komunikací, železniční dopravy a ostatní dopravy. Intravilánové úseky silničních tahů jsou zahrnuty do stati o místních komunikacích.

Vnější silniční síť

Síť vnějších silnic je v řešeném území obce zastoupena pouze jedním tahem nadřazeného systému regionálního charakteru, kterým je silnice II/250 a jednou doplňkovou silnicí třetí třídy III/2501.

Silnice II/250 Žatec – Staňkovice – Bitozeves – Břvany – Raná je začleněná podle kategorizace SSF Praha do skupiny silnic II. Třídy a kategorie S 9,5/80 (výhled).

Podíl nákladní dopravy činí 46%m v roce 1985 – 54%.

Technický stav silnice je vyhovující a odpovídá dopravní zátěži. Šířka vozovky dosahuje 6-7 m.

Na trase se vyskytuje jedna dopravní závada – v prostoru mostku přes potok Hutná má poloměr směrového oblouku nevhodné parametry.

Silnice II/250 propojuje obec Staňkovice s městem Žatec a prostřednictvím tahu I/7 má vazbu na Louny.

Silnice III/2501 Staňkovice – Tvršice – Lišany – Postoloprty propojuje obec s Tvršicemi a ostatními vesnicemi údolí Ohře. Má charakter lokální silnice a plní funkci obsluhy území. Dopravní intenzita je na trase minimální a nedosahuje 30 voz-hod. Kategorie silnice odpovídá skupině S 7,5/60. Šířka zpevněné části vozovky má hodnotu zhruba 5 m. Na trase nejsou mimo intravilán obce evidovány výrazné dopravní závady.

Místní komunikační síť

Síť místních komunikací je v obci tvořena:

 • průtahy silnic II/250 a III/2501
 • zpevněnými komunikace s bezprašnou povrchovou úpravou
 • nezpevněnými MK a cestami

Nejvýraznějším dopravním prvkem v území je průtah silnice II/250. Na území obce vstupuje ve směru od Žatce za potokem Hutná a pokračuje pravostranným obloukem do centra Staňkovic. Zde se úrovňově křižuje s průtahem silnice III/2501, vedeným na jih do Tvršic. Dále trasa pokračuje ve směru k mateřské a základní škole, kde se na ní napojují obslužné komunikace, vedené k zemědělskému areálu a bytové zástavbě na jihu sídla. Průtah opouští zastavěnou část obce při jeho severovýchodním okraji.

Silnice II/250 odpovídá v zástavbě funkční třídě sběrné komunikace B2, šířka zpevněné části vozovky je proměnlivá. Povrch krytu komunikace je v dobrém technickém stavu. Přehled dopravních závad na trase:

 • vstup silnice II/250 do obce do Žatce v prostoru křižovatky s MK, trasa má v tomto místě nevhodný směrový poloměr. Místní komunikace, napojená na oblouk průtahu, má v křižovatce narušen kryt vozovky
 • křižovatka průtahu s místními komunikacemi u školy a školky je nepřehledná, je opatřena zrcadlem
 • nepřehledný směrový oblouk v křižovatce se silnicí III/2501

Průtah silnice III/2501 je obcí veden v krátkém úseku ve směru na Tvršice. Odpovídající funkční třídě sběrné komunikace typu B2. Šířka vozovky dosahuje zhruba 6m a je v dobrém technickém stavu. Dopravní závady nevykazuje.

Významnou místní obslužnou komunikací je ulice vedená centrem v severním souběhu s průtahem. Její hlavní funkce spočívá ve zpřístupnění zem. areálu ze silnice II/250. Volná šířka části komunikace je v rozmezí 8-15m, úsek v rodinné zástavbě má šířku zpevněné vozovky 6m. Povrch MK je vlivem intenzivních pojezdů nákladní zem. dopravy silně narušen a vyžaduje rekonstrukci.

Komunikační přístup k lokalitě bytové zástavby MK o šířce vozovky 5m je ukončen slepě u řadových garáží v jižní části obce. Jednotlivé vstupy k bytovým objektům mají šířku 3m a pro oboustranný provoz nevyhovují.

Dopravní závady na ostatních MK:

 • narušený povrch zpevněných vozovek v severní části obce
 • nezpevněné výjezdy z MK na průtah silnice II/250
 • nezpevněné MK s prašným povrchem u hřbitova v zástavbě RD
 • nevyhovující konstrukce vozovky přístupové MK k řadovým garážím G 10 a G16

Železniční síť

Řešené území není v současné době bezprostředně napojeno na železniční síť. Zastávka ČD Tvršice na trati č. 160 byla zrušena. Nejbližší stanice je ŽST Žatec, která je vzdálena od obce zhruba 2 km.

Z průzkumů v obci vyplývá, že je ve výhledu žádoucí obnovit původní zastávku ČD Tvršice.

Ostatní síť

Pěší cesty – trasy pro chodce sledují místní komunikační síť. Chodníky mají šířku v průměru 1,5m, pěší trasa podél zástavby v křižovatce u autobusové zastávky vyžaduje rekonstrukci.

Zemědělské cesty – jsou napojeny přímo z průtahů státních silnic nebo ze systému místních komunikací. Mají povrch buď nezpevněný nebo částečně zpevněný drceným kamenivem. V sezóně využívá zemědělská doprava stávající síť MK.

Hromadná doprava

Hromadnou dopravu osob zajišťují v řešeném území autobusové linky:

 • 48520 Žatec – Postoloprty – Louny, 6 spojů v obou směrech
 • 48360 Podbořany – Žatec – Louny – Varnsdorf, 8 spojů
 • 48521 Žatec – Postoloprty – Počerady, 9 spojů
 • 48510 Žatec – Staňkovice , 4 spoje
 • 48420 Žatec – Havraň, 22 spojů
 • 48460 Žatec – Postoloprty – Louny, 5 spojů

Hlavní přepravní vztahy jsou vázána na Žatec. Autobusová obsluha obce vyhovuje jejím požadavkům.

Dopravní vybavenost

Vyšší dopravní vybavenost je lokalizována v Žatci, obec nemá čerpací stanici PH. Ve Staňkovicích provozuje živnost autoservis Kutřín a autodoprava v areálu zemědělských objektů.

Klidová doprava

Z objektů a ploch klidové dopravy jsou ve Staňkovicích zastoupeny parkoviště a řadové garáže.

Kapacitní parkovací prostory v centru obce postrádá, jednotlivá stání jsou přičleněna k objektům občanské vybavenosti (potraviny, administrativní budova zemědělského areálu).

Řadové garáže jsou lokalizovány ve třech místech:

 • skupina objektů jižně od kostela, celkem 26 garáží s přístupem od silnice III/2501
 • garáže v prostoru bytové výstavby u hřbitova, celkem 27 garáží
 • řadové garáže v jižní části obce o kapacitě 12 objektů s přístupem z obslužné MK k bytovkám

Obec v současnosti eviduje zhruba 20 žádostí o výstavbu garáží. Přehled závad a požadavků na objekty a ploch y klidové dopravy:

 • jádro obce postrádá vzhledem k předpokládanému rozmachu podnikatelských aktivit centrální parkovací plochu.
 • Kapacita odstavných ploch v prostoru bytové zástavby nepokrývá základní požadavky dané urbanistickými ukazateli

Hlukové vlivy dopravy

Hlukové vlivy dopravy byly vyhodnoceny podél průtahu silnice II. Třídy II/250. Podkladem pro výpočet polohy izofon bylo celostátní sčítání dopravy z roku 1990, jehož zpracovatelem byla SSF Praha. Výpočet byl proveden podle metodických pokynů pro navrhování SÚ z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy z r. 1979 a jejich příloh č. 1-5 z roku 1984. Číselné vyjádření přístupné hlukové hladiny bylo stanoveno na základě platných hygienických předpisů.

Výpočet:

- číslo sčítacího úseku - 4-2560 silnice II/250

 • S = 1788 voz/den, T”=T-N1=829-115=714 voz/den
 • n= 0,93 S : 16=104 voz/hod
 • N=40% , “v1” = 40, “v2” =50
 • F11=2,6 , F12=3,6
 • F2=1,06 pro s=1 – 2%
 • F3=1

X= F1.F2.F3.n = 2,6 . 1 . 104 = 287

= 3,6 . 1 . 104 = 397

Y= 10 . logX + 40 = 64,6 dB (A)

= 66,0 db (A)

d1 pro 50dB (A) = 62 m

d2 pro 50db (A) = 73 m (terén pohltivý, H=2m)

Závěrečné zhodnocení

Řešený prostor je z dopravního hlediska poměrně stabilizován. Sídelním útvarem prochází silnice II. Třídy s dopravní intenzitou nedosahující 2000 voz/den. Dopravní závady na průtahu lze eliminovat ne příliš nákladnými směrovými úpravami. Výhledové vyvedené dopravy mimo obce zřejmě není a ani nebude – pokud nedojde k zásadnímu nárůstu dopravní zátěže – žádoucí. Zkušenosti z obdobných případů ukazují, že obce budováním obchvatů výrazně ztrácejí na atraktivitě. Sídelní útvar postrádá parkovací plochu v obci k centru vybavenosti a odstavné plochy u bytovek.

Doporučení

Závěrečná doporučení pro návrh se opírají o výsledky průzkumové části dokumentace, které byly doplněny o požadavky a potřeby obce. Jsou podkladem pro stanovení územních a hospodářských zásad územního plánu. Návrh ÚpnSÚ by měl řešit:

 • odstranit směrové dopravní závady na průtah sil. II/250 tak, aby se zlepšily dopravní poměry v obci a současně, aby nebyly zdůrazněny možnosti nežádoucího zvýšení rychlosti při průjezdu centrem (funkce přirozeného retardéru).
 • zlepšit směrové poměry před mostním objektem přes potok Hutná
 • rekonstruovat narušené kryty zpevněných místních komunikací
 • zpevnit prašné ulice v rodinné zástavbě
 • obnovit zast. ČD Tvršice, upravit přístup pro pěší z obce
 • navrhnout pěší a cykloturistickou stezku (okruh) podél silnice II/250 a MK s vazbou na přírodní zázemí prostoru Salamandra
 • navrhnout možnosti parkingu v centru obce a u objektů bytové zástavby

respektovat skutečnost, že areál vojenského letiště bude mít v území docela jinou funkci. Význam účelové komunikace při SV okraji obce pak zřejmě výrazně vzroste. Podmínkou je koordinace dopravně-urbanistických záměrů na území obce a v prostoru letiště.

 

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

5. 4. Miroslava

Zítra: Vendula

Aktuality

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po  14:00-17:00
St   14:00-17:00
 

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

267337
Obec Staňkovice