Rozbor energetiky a spojů

VN ROZVODY

Obec je zásobovaná el. energií v napi?ové soustavi 22kV volným vedením oešené vodiei AlFe 6 o pruoezu 3*35 resp. 3*95 mm2. Zdrojem VN rozvodu je TR ?atec 110/22kV. Ochranné pásmo pro VN volné vedení je 10 km od okraje vodiee.

VVN VEDENÍ

Krajem obce prochází volné vedení VFN 110 kV, které zabezpeeuje propojení na TR ?atec: Toto volné vedení má ochranné pásmo 15 m od krajního vodiee.

NN ROZVODY

Jsou realizovány poevá?ni volným vedením v napi?ové soustavi 3+PEN 50Hz. Toto vedení je realizováno ve stoešníkách, konzolách a sloupech.

Eást rozvodu NN je oešena kabely ulo?enými v zemi. Vedení NN je plni vytí?ené a nelze jej více zati?ovat.

TRAFOSTANICE

Trafostanice e. 1 – o výkonu 2*400 kVA je vyu?ívána 1 trafem 400 KVA jako distribuení a 1 trafem 400kVA jako zdroj pro potoeby zemidilství v dobi kampani (velkoodbir).

Trafostanice e. 2 – o výkonu 160 kVA – vytí?ena 90% - distribuení – sto?árová.

Trafostanice e. 3 – o výkonu 160 kVA u- vytí?ena na 60% . distribuení – sto?árová

Závir:

Dle vyjádoení provoz. Technika SEE OBS ?atec je kapacita trafostanic pro soueasné potoeby plni vyhovující. Lokální po?adavky na odbir je mo?né oešit v rámci dosavadní reservy.

Do výhledu se uva?uje se zvýšením výkonu v distribuení síti.

VO ROZVODY

Zabezpeeuje osvitlení komunikací a cest v obci. VO je oešeno ocelovými sto?áry, ale i svítidly osázenými na sto?árech NN vedení a objektech bydlení.

Zdroj VO je rozvadie RVO osazený u TS e. 1

Spoje:

Obec je napojena na místní telefonní sí? poes ATU ?atec. Kapacita pro obec je 30 Pd. V soueasné dobi je tato kapacita plni obsazena.

V tomto roce by mila být kapacita zvitšena instalací koncentrátoru a v dalších letech vybudováním digitální telefonní ústoedny v budovi Obecního úoadu.

 

 

 

 

 

 

 

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

4. 4. Ivana

Zítra: Miroslava

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

267237
Obec Staňkovice