Rozbor vodohospodářských poměrů

Zásobování vodou

Místní síť byla vybudována před válkou – materuál litina. Je napojena na hlavní přivaděč DN 300 Přísečnice – Žatec v armaturní šachtě – AŠ1 Profilem DN 200 a 160 je síť připojena na vodojem Tvršice. Ostatní místní rozvod je proveden v profilu 125 a 80.

Dle sdělení SčVk Žatec jsou parametry vodovodní sítě vyhovující i pro současnou potřebu.

Závady:

Závady provozní ho charakteru nejsou. Z hlediska údržby sítě bude do budoucna nutné nahradit stávající dimenzi DN 125 (dnes se tento profil nevyrábí) za DN 150. Jiné požadavky na obnovu nebo úpravu sítě nejsou.

Kanalizace

V části obce – sídliště je vybudována jednotná kanalizační síť pro odvedení splaškových i povrchových vod z areálu sídliště. Je provedena jednotlivým profilem DN 300 pro všechny úseky, materiál kamenina.

Stoková síť je svedena přes oddělovací šachtu dešťových vod do ČOV. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do meliorační kostry, které se vlévají do potoka Hutná.

Závady:

Ve zbývající části obce chybí kanalizace a čištění odpadních vod není prováděno.

Doporučení pro návrh:

1.       Dobudování kanalizační sítě ve zbývající části obce.

2.       Provedení kapacitně vyhovující ČOV pro zbývající část obce s možností čištění splašků i ze stávající čistírny, nebo provedením modernizace stávající ČOV.

Závěr:

Dle sdělení starosty obce je v současné době již objednána studie Kanalizace obce, kterou zpracovává IN Louny.

 

 

 

 

 

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

10. 4. Darja

Zítra: Izabela

Aktuality

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po  14:00-17:00
St   14:00-17:00
 

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

267934
Obec Staňkovice