Důležité informace pro rodiče

Podmínky

pro poskytování finančního příspěvku rodičům dětí, navštěvujících ZŠ Staňkovice,

na nákup školních potřeb

 

 

Obec Staňkovice se zavazuje poskytovat rodičům žáků, kteří plní školní docházku v Základní škole  ve Staňkovicích,  finanční příspěvek na nákup školních potřeb ve výši 1.000,- Kč /slovy:jedentisíckorunčeských/, a to do 31. října daného školního roku, tak zvaně

„z ruky do ruky“.

 

Dokončí-li žák povinnou školní docházku prvního až pátého ročníku v Základní škole ve Staňkovicích bude jeho zákonnému zástupci poskytnut ve prospěch dítěte finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč /slovy:pěttisíckorunčeských/, který bude vyplacen do 30 dnů po ukončení školního roku, rovněž tak zvaně „z ruky do ruky“.

 

Příjemce finančního příspěvku se naproti tomu touto dohodou zavazuje dbát na to, aby jejich dítě řádně plnilo školní docházku a dodržovalo s ní související všechny ostatní povinnosti.

 

Kontrolu plnění provádí z úřední povinnosti ředitel školy společně s Radou Základní školy ve Staňkovicích. O závažných porušeních dohody budou informovat starostu obecního úřadu, který podá zastupitelstvu obce návrh na rozhodnutí o zániku finančního příspěvku pro následující školní rok.

 

Nárok na poskytnutí finančního příspěvku pro daný školní rok zaniká z této dohody rovněž v případě, že ze strany zákonných zástupců dítěte nebudou vůči obci vyrovnány jejich finanční povinnosti, vyplývající ze zákonů, vyhlášek nebo řádně uzavřeného právního vztahu.

 

Podmínky pro poskytování finančního příspěvku lze pro daný školní rok měnit pouze z důvodů uvedených  na základě usnesení Zastupitelstva obce Staňkovice.

 

Účinnost od 1. 1. 2012.

 

Schváleno usnesením Zastupitelstvo obce č. 12 ze dne 12. 12. 2012 čj. S12-301/2012.

 

 

Ve Staňkovicích dne 12. 12. 2011

 

Výpis z Usnesení S12-300/2011

ZO schvaluje zavedení příspěvku za částečnou úhradu neinvestičních nákladů předškolního vzdělávání v MŠ Staňkovice takto:

a) celodenní docházka                                                     250,- Kč

b) polodenní docházka                                                    150,- Kč

c) docházka 5 dnů v měsíci                                            150,- Kč

d) vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně

e) stanovená výše úplaty v bodech a)-d) platí i pro cizince

f) červenec a srpen bezúplatně

Účinnost od 1. 1. 2012. Školní družina bude i nadále bez poplatku.

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny_dvur.gif

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

 

point.jpg

Czech POINT a GDPR


www.portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty15 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
          starosta


415 721 703, 606 611 250
          místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
           účetní, správa hřbitova,             vidimace, legalizace              ucetniobce@stankovice.c

415 721 040, 721 908 553 
           CzechPOINT, knihovna,
           evidence obyvatel     kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848
           turis.ubytovna
           správa sběrného dvora,
           poplatky ze psů

723 731 840
          pečovatelka
          Byty pro seniory
E-mail
         obec@stankovice.cz

Datová schránka
            ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

259270
Obec Staňkovice