Důležité informace pro rodiče

Podmínky

pro poskytování finančního příspěvku rodičům dětí, navštěvujících ZŠ Staňkovice,

na nákup školních potřeb  

 

Obec Staňkovice se zavazuje poskytovat rodičům žáků, kteří plní školní docházku v Základní škole  ve Staňkovicích,  finanční příspěvek na nákup školních potřeb ve výši 1.000,- Kč /slovy:jedentisíckorunčeských/, a to do 31. října daného školního roku, tak zvaně

„z ruky do ruky“.

Dokončí-li žák povinnou školní docházku prvního až pátého ročníku v Základní škole ve Staňkovicích bude jeho zákonnému zástupci poskytnut ve prospěch dítěte finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč /slovy:pěttisíckorunčeských/, který bude vyplacen do 30 dnů po ukončení školního roku, rovněž tak zvaně „z ruky do ruky“. 

Příjemce finančního příspěvku se naproti tomu touto dohodou zavazuje dbát na to, aby jejich dítě řádně plnilo školní docházku a dodržovalo s ní související všechny ostatní povinnosti. 

Kontrolu plnění provádí z úřední povinnosti ředitel školy společně s Radou Základní školy ve Staňkovicích. O závažných porušeních dohody budou informovat starostu obecního úřadu, který podá zastupitelstvu obce návrh na rozhodnutí o zániku finančního příspěvku pro následující školní rok.

Nárok na poskytnutí finančního příspěvku pro daný školní rok zaniká z této dohody rovněž v případě, že ze strany zákonných zástupců dítěte nebudou vůči obci vyrovnány jejich finanční povinnosti, vyplývající ze zákonů, vyhlášek nebo řádně uzavřeného právního vztahu.

Podmínky pro poskytování finančního příspěvku lze pro daný školní rok měnit pouze z důvodů uvedených  na základě usnesení Zastupitelstva obce Staňkovice.

Účinnost od 1. 1. 2012.

Schváleno usnesením Zastupitelstvo obce č. 12 ze dne 12. 12. 2012 čj. S12-301/2012.

Ve Staňkovicích dne 12. 12. 201 

Výpis z Usnesení S12-300/2011

ZO schvaluje zavedení příspěvku za částečnou úhradu neinvestičních nákladů předškolního vzdělávání v MŠ Staňkovice takto:

a) celodenní docházka 250,- Kč

b) polodenní docházka  150,- Kč

c) docházka 5 dnů v měsíci  150,- Kč

d) vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně

e) stanovená výše úplaty v bodech a)-d) platí i pro cizince

f) červenec a srpen bezúplatně

Účinnost od 1. 1. 2012. Školní družina bude i nadále bez poplatku.

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

2. 4. Erika

Zítra: Richard

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

266979
Obec Staňkovice