Koncepce domácí přípravy žáků

Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

 

Koncepce domácí přípravy

Domácí příprava je každodenní a nedílnou součástí přípravy žáka na školní vyučovaní. Domácí příprava buduje odpovědnost žáka za plnění jeho povinností.

Podle zákona o rodině 94/193 Sb. v platném znění, § 31 odst.1a) a §32, má rodina rozhodující vliv na výchovu dítěte a rodiče jsou spoluzodpovědni za vzdělávání svých dětí, proto je nutné, aby ze strany rodičů probíhala kontrola přípravy dětí do školy. Rodiče svým podpisem stvrzují, že případný písemný domácí úkol byl vypracován doma a nesou spoluzodpovědnost za estetičnost jeho vypracování. Rodiče nenesou zodpovědnost za věcnou správnost úkolu.

Při plnění domácího úkolu si žák zopakuje a procvičí látku, která byla probírána ve škole, žák si ověří, zda učivo pochopil a zda dokáže informace získané ve škole samostatně aplikovat. Při domácí přípravě má žák na zpracování více času, může využít různých pomůcek a zdrojů a dbát na estetičnost zpracování. Domácí úkol musí být přiměřeně časově náročný a nesmí žáky nadměrně zatěžovat.

Domácí úkoly mohou být v rámci třídy rozdílné. Nadaní žáci mohou dostávat kvalitativně a kvantitativně náročnější úkoly, žáci s SPU mohou mít redukovaný rozsah a náročnost podle typu postižení. Pro integrované žáky nadále platí domácí příprava podle individuálního vzdělávacího plánu, který je zpracován školou a stvrzen pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiče se zavazují k domácí přípravě dané tímto plánem.

Forma zadávání domácího úkolu:

Zadání domácího úkolu je učitelem zapsáno na tabuli, aby si jej každý žák/yně mohl/a zaznamenat nebo předáno žákům v písemné formě. Učitel úkol vysvětlí, eventuelně uvede příklad řešení a následně si ověří dotazy, zda žáci zadání úkolu pochopili nebo dá prostor individuálním dotazům ze strany žáků. Najde-li se přesto žák/yně , který úkolu nerozumí, domluví si s vyučujícím individuální konzultaci.

Forma domácí přípravy, typy úkolů:

a)   příprava pomůcek

 • probíhá dle rozvrhu a dle instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů

b)  ústní projev

 • opakování látky z předchozích hodin, práce s mapou
 • příprava na písemnou práci, opakování pravidel a vzorců
 • slovní zásoba do výuky cizích jazyků
 • příprava na verbální zkoušení
 • výklad, referát apod.
 • beseda, diskuse na dané téma
 • čtení / na 1. stupni denní čtení, a to vždy hlasité pod dohledem /rodičů/
 • doporučená četba od 2. do 9. ročníku, výběr knih posoudí vyučující a zároveň určí způsob zpracování záznamu o četbě, doporučené minimum je 5 knih za rok

c)  písemné úkoly

 • pravidelné - týkají se přípravy do všech předmětů, zejména však do matematiky, českého jazyka, cizího jazyka
 • nepravidelné/mimořádné  - výtah, výpisek, referát, projekt,
 • čtenářský deník, protokol laboratorních prací apod.

Kontrola plnění úkolů:

Splnění každého zadaného úkolu je vyučujícím zkontrolováno:

 • ústním ověřením znalostí - ústní zkoušení, frontální opakování
 • kontrolou sešitů, pracovních sešitů, pracovních listů
 • kontrolou pomůcek
 • oznámkováním úkolu

pozn. Domácí úkoly se známkují pouze po důkladném procvičení látky, nejsou zadávány ze dne na den, a to proto, aby žák/yně, který bude potřebovat s úkolem pomoci, mohl/a kontaktovat vyučujícího za účelem případné konzultace.

Hodnocení domácí přípravy:

Pokud žák nesplní domácí úkol, je tato skutečnost oznámena rodičům v žákovské knížce, deníčku. Žák si úkol splní dodatečně a přinese úkol následující den.

Nenošení školních pomůcek je zaznamenáváno jednotlivými vyučujícími a dle četnosti těchto prohřešků se postupuje podle školního řádu.

Opakované neplnění domácí přípravy a nenošení pomůcek může ovlivnit výslednou známku z chování.

Ve Staňkovicích 14.01.2013

 

 

Menu

Rozvrh hodin v době plavání v době od 5.12.do 13.3.2015

Rozvrhy 2014-2015.doc

Školní jídelna 2013/2014

Dle provozního řádu ŠJ musí být žák řádně přihlášen nejpozději do 7.45 hodin stávajícího dne a též do 7.45 hodin stávajícího dne odhlášen. Odběr oběda do nádob pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci, další dny je nutné žáka odhlásit osobně u vedoucí kuchařky p.Šmerákové nebo telefonicky na číslo 415 721 014.

Kapacita MŠ byla pro školní rok 2014 / 2015 naplněna.

Staňkovice škola