PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán > Rozbor energetiky a spojů

Rozbor energetiky a spojů

VN ROZVODY

Obec je zásobovaná el. energií v napi?ové soustavi 22kV volným vedením oešené vodiei AlFe 6 o pruoezu 3*35 resp. 3*95 mm2. Zdrojem VN rozvodu je TR ?atec 110/22kV. Ochranné pásmo pro VN volné vedení je 10 km od okraje vodiee.

VVN VEDENÍ

Krajem obce prochází volné vedení VFN 110 kV, které zabezpeeuje propojení na TR ?atec: Toto volné vedení má ochranné pásmo 15 m od krajního vodiee.

NN ROZVODY

Jsou realizovány poevá?ni volným vedením v napi?ové soustavi 3+PEN 50Hz. Toto vedení je realizováno ve stoešníkách, konzolách a sloupech.

Eást rozvodu NN je oešena kabely ulo?enými v zemi. Vedení NN je plni vytí?ené a nelze jej více zati?ovat.

TRAFOSTANICE

Trafostanice e. 1 – o výkonu 2*400 kVA je vyu?ívána 1 trafem 400 KVA jako distribuení a 1 trafem 400kVA jako zdroj pro potoeby zemidilství v dobi kampani (velkoodbir).

Trafostanice e. 2 – o výkonu 160 kVA – vytí?ena 90% - distribuení – sto?árová.

Trafostanice e. 3 – o výkonu 160 kVA u- vytí?ena na 60% . distribuení – sto?árová

Závir:

Dle vyjádoení provoz. Technika SEE OBS ?atec je kapacita trafostanic pro soueasné potoeby plni vyhovující. Lokální po?adavky na odbir je mo?né oešit v rámci dosavadní reservy.

Do výhledu se uva?uje se zvýšením výkonu v distribuení síti.

VO ROZVODY

Zabezpeeuje osvitlení komunikací a cest v obci. VO je oešeno ocelovými sto?áry, ale i svítidly osázenými na sto?árech NN vedení a objektech bydlení.

Zdroj VO je rozvadie RVO osazený u TS e. 1

Spoje:

Obec je napojena na místní telefonní sí? poes ATU ?atec. Kapacita pro obec je 30 Pd. V soueasné dobi je tato kapacita plni obsazena.

V tomto roce by mila být kapacita zvitšena instalací koncentrátoru a v dalších letech vybudováním digitální telefonní ústoedny v budovi Obecního úoadu.