PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán > Rozbor vodohospodářských poměrů

Rozbor vodohospodářských poměrů

Zásobování vodou

Místní síť byla vybudována před válkou – materuál litina. Je napojena na hlavní přivaděč DN 300 Přísečnice – Žatec v armaturní šachtě – AŠ1 Profilem DN 200 a 160 je síť připojena na vodojem Tvršice. Ostatní místní rozvod je proveden v profilu 125 a 80.

Dle sdělení SčVk Žatec jsou parametry vodovodní sítě vyhovující i pro současnou potřebu.

Závady:

Závady provozní ho charakteru nejsou. Z hlediska údržby sítě bude do budoucna nutné nahradit stávající dimenzi DN 125 (dnes se tento profil nevyrábí) za DN 150. Jiné požadavky na obnovu nebo úpravu sítě nejsou.

Kanalizace

V části obce – sídliště je vybudována jednotná kanalizační síť pro odvedení splaškových i povrchových vod z areálu sídliště. Je provedena jednotlivým profilem DN 300 pro všechny úseky, materiál kamenina.

Stoková síť je svedena přes oddělovací šachtu dešťových vod do ČOV. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do meliorační kostry, které se vlévají do potoka Hutná.

Závady:

Ve zbývající části obce chybí kanalizace a čištění odpadních vod není prováděno.

Doporučení pro návrh:

1.       Dobudování kanalizační sítě ve zbývající části obce.

2.       Provedení kapacitně vyhovující ČOV pro zbývající část obce s možností čištění splašků i ze stávající čistírny, nebo provedením modernizace stávající ČOV.

Závěr:

Dle sdělení starosty obce je v současné době již objednána studie Kanalizace obce, kterou zpracovává IN Louny.