Menu
Obec Staňkovice
ObecStaňkovice Tvršice, Selibice

Doprava

Rozbor současného stavu

Území v dopravním systému

Řešený prostor obce bezprostředně navazuje na severovýchodní část předměstí Žatce, na které je napojeno nadřazenou silnicí II. Třídy vedenou ze směru od Bitozevsi a Břvan. Silniční tahy vyšší kategorie Staňkovice míjejí na severu (silnice I/7) a na západě (silnice I/27). Oba tyto tahy silnice II/250 křižuje a umožňuje tak výhodný kontakt na velká sídla v Poohří a v pánevní oblasti. Vysoký podíl přepravních vztahů je směrován zejména na Žatec.

Síť doplňkové sítě není příliš rozvětvená a je vytvořena pouze v údolí řeky Ohře, kde zpřístupňuje drobná sídla vesnického typu. Severně a východně od obce chybí. Souvisí to s existencí rozsáhlého prostoru vojenského letiště Staňkovice, jeho plocha zaujímá katastry čtyř obcí. Hlavní přístup do letištního areálu je od silnice I/78.

Železniční doprava je ve vnějším zájmovém území zastoupena tratěmi č. 160 Obrnice – ‚Zatec – Plzeň a č. 120 Praha – Chomutov. Obě tratě nemají k řešenému prostoru vzhledem ke značné dostupnosti mimořádný vztah, zejména pak když byla na trati č. 160 zrušena zastávka Tvršice.

Letecká doprava má ryze vojenské využití a k civilnímu sektoru nemá v současnosti žádnou vazbu.

Dopravní síť

Průzkum dopravní sítě byl proveden podle funkce jejích složek v členění na sítě vnějších státních silnic, místních komunikací, železniční dopravy a ostatní dopravy. Intravilánové úseky silničních tahů jsou zahrnuty do stati o místních komunikacích.

Vnější silniční síť

Síť vnějších silnic je v řešeném území obce zastoupena pouze jedním tahem nadřazeného systému regionálního charakteru, kterým je silnice II/250 a jednou doplňkovou silnicí třetí třídy III/2501.

Silnice II/250 Žatec – Staňkovice – Bitozeves – Břvany – Raná je začleněná podle kategorizace SSF Praha do skupiny silnic II. Třídy a kategorie S 9,5/80 (výhled).

Podíl nákladní dopravy činí 46%m v roce 1985 – 54%.

Technický stav silnice je vyhovující a odpovídá dopravní zátěži. Šířka vozovky dosahuje 6-7 m.

Na trase se vyskytuje jedna dopravní závada – v prostoru mostku přes potok Hutná má poloměr směrového oblouku nevhodné parametry.

Silnice II/250 propojuje obec Staňkovice s městem Žatec a prostřednictvím tahu I/7 má vazbu na Louny.

Silnice III/2501 Staňkovice – Tvršice – Lišany – Postoloprty propojuje obec s Tvršicemi a ostatními vesnicemi údolí Ohře. Má charakter lokální silnice a plní funkci obsluhy území. Dopravní intenzita je na trase minimální a nedosahuje 30 voz-hod. Kategorie silnice odpovídá skupině S 7,5/60. Šířka zpevněné části vozovky má hodnotu zhruba 5 m. Na trase nejsou mimo intravilán obce evidovány výrazné dopravní závady.

Místní komunikační síť

Síť místních komunikací je v obci tvořena:

 • průtahy silnic II/250 a III/2501
 • zpevněnými komunikace s bezprašnou povrchovou úpravou
 • nezpevněnými MK a cestami

Nejvýraznějším dopravním prvkem v území je průtah silnice II/250. Na území obce vstupuje ve směru od Žatce za potokem Hutná a pokračuje pravostranným obloukem do centra Staňkovic. Zde se úrovňově křižuje s průtahem silnice III/2501, vedeným na jih do Tvršic. Dále trasa pokračuje ve směru k mateřské a základní škole, kde se na ní napojují obslužné komunikace, vedené k zemědělskému areálu a bytové zástavbě na jihu sídla. Průtah opouští zastavěnou část obce při jeho severovýchodním okraji.

Silnice II/250 odpovídá v zástavbě funkční třídě sběrné komunikace B2, šířka zpevněné části vozovky je proměnlivá. Povrch krytu komunikace je v dobrém technickém stavu. Přehled dopravních závad na trase:

 • vstup silnice II/250 do obce do Žatce v prostoru křižovatky s MK, trasa má v tomto místě nevhodný směrový poloměr. Místní komunikace, napojená na oblouk průtahu, má v křižovatce narušen kryt vozovky
 • křižovatka průtahu s místními komunikacemi u školy a školky je nepřehledná, je opatřena zrcadlem
 • nepřehledný směrový oblouk v křižovatce se silnicí III/2501

Průtah silnice III/2501 je obcí veden v krátkém úseku ve směru na Tvršice. Odpovídající funkční třídě sběrné komunikace typu B2. Šířka vozovky dosahuje zhruba 6m a je v dobrém technickém stavu. Dopravní závady nevykazuje.

Významnou místní obslužnou komunikací je ulice vedená centrem v severním souběhu s průtahem. Její hlavní funkce spočívá ve zpřístupnění zem. areálu ze silnice II/250. Volná šířka části komunikace je v rozmezí 8-15m, úsek v rodinné zástavbě má šířku zpevněné vozovky 6m. Povrch MK je vlivem intenzivních pojezdů nákladní zem. dopravy silně narušen a vyžaduje rekonstrukci.

Komunikační přístup k lokalitě bytové zástavby MK o šířce vozovky 5m je ukončen slepě u řadových garáží v jižní části obce. Jednotlivé vstupy k bytovým objektům mají šířku 3m a pro oboustranný provoz nevyhovují.

Dopravní závady na ostatních MK:

 • narušený povrch zpevněných vozovek v severní části obce
 • nezpevněné výjezdy z MK na průtah silnice II/250
 • nezpevněné MK s prašným povrchem u hřbitova v zástavbě RD
 • nevyhovující konstrukce vozovky přístupové MK k řadovým garážím G 10 a G16

Železniční síť

Řešené území není v současné době bezprostředně napojeno na železniční síť. Zastávka ČD Tvršice na trati č. 160 byla zrušena. Nejbližší stanice je ŽST Žatec, která je vzdálena od obce zhruba 2 km.

Z průzkumů v obci vyplývá, že je ve výhledu žádoucí obnovit původní zastávku ČD Tvršice.

Ostatní síť

Pěší cesty – trasy pro chodce sledují místní komunikační síť. Chodníky mají šířku v průměru 1,5m, pěší trasa podél zástavby v křižovatce u autobusové zastávky vyžaduje rekonstrukci.

Zemědělské cesty – jsou napojeny přímo z průtahů státních silnic nebo ze systému místních komunikací. Mají povrch buď nezpevněný nebo částečně zpevněný drceným kamenivem. V sezóně využívá zemědělská doprava stávající síť MK.

Hromadná doprava

Hromadnou dopravu osob zajišťují v řešeném území autobusové linky:

 • 48520 Žatec – Postoloprty – Louny, 6 spojů v obou směrech
 • 48360 Podbořany – Žatec – Louny – Varnsdorf, 8 spojů
 • 48521 Žatec – Postoloprty – Počerady, 9 spojů
 • 48510 Žatec – Staňkovice , 4 spoje
 • 48420 Žatec – Havraň, 22 spojů
 • 48460 Žatec – Postoloprty – Louny, 5 spojů

Hlavní přepravní vztahy jsou vázána na Žatec. Autobusová obsluha obce vyhovuje jejím požadavkům.

Dopravní vybavenost

Vyšší dopravní vybavenost je lokalizována v Žatci, obec nemá čerpací stanici PH. Ve Staňkovicích provozuje živnost autoservis Kutřín a autodoprava v areálu zemědělských objektů.

Klidová doprava

Z objektů a ploch klidové dopravy jsou ve Staňkovicích zastoupeny parkoviště a řadové garáže.

Kapacitní parkovací prostory v centru obce postrádá, jednotlivá stání jsou přičleněna k objektům občanské vybavenosti (potraviny, administrativní budova zemědělského areálu).

Řadové garáže jsou lokalizovány ve třech místech:

 • skupina objektů jižně od kostela, celkem 26 garáží s přístupem od silnice III/2501
 • garáže v prostoru bytové výstavby u hřbitova, celkem 27 garáží
 • řadové garáže v jižní části obce o kapacitě 12 objektů s přístupem z obslužné MK k bytovkám

Obec v současnosti eviduje zhruba 20 žádostí o výstavbu garáží. Přehled závad a požadavků na objekty a ploch y klidové dopravy:

 • jádro obce postrádá vzhledem k předpokládanému rozmachu podnikatelských aktivit centrální parkovací plochu.
 • Kapacita odstavných ploch v prostoru bytové zástavby nepokrývá základní požadavky dané urbanistickými ukazateli

Hlukové vlivy dopravy

Hlukové vlivy dopravy byly vyhodnoceny podél průtahu silnice II. Třídy II/250. Podkladem pro výpočet polohy izofon bylo celostátní sčítání dopravy z roku 1990, jehož zpracovatelem byla SSF Praha. Výpočet byl proveden podle metodických pokynů pro navrhování SÚ z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy z r. 1979 a jejich příloh č. 1-5 z roku 1984. Číselné vyjádření přístupné hlukové hladiny bylo stanoveno na základě platných hygienických předpisů.

Výpočet:

- číslo sčítacího úseku - 4-2560 silnice II/250

 • S = 1788 voz/den, T”=T-N1=829-115=714 voz/den
 • n= 0,93 S : 16=104 voz/hod
 • N=40% , “v1” = 40, “v2” =50
 • F11=2,6 , F12=3,6
 • F2=1,06 pro s=1 – 2%
 • F3=1

X= F1.F2.F3.n = 2,6 . 1 . 104 = 287

= 3,6 . 1 . 104 = 397

Y= 10 . logX + 40 = 64,6 dB (A)

= 66,0 db (A)

d1 pro 50dB (A) = 62 m

d2 pro 50db (A) = 73 m (terén pohltivý, H=2m)

Závěrečné zhodnocení

Řešený prostor je z dopravního hlediska poměrně stabilizován. Sídelním útvarem prochází silnice II. Třídy s dopravní intenzitou nedosahující 2000 voz/den. Dopravní závady na průtahu lze eliminovat ne příliš nákladnými směrovými úpravami. Výhledové vyvedené dopravy mimo obce zřejmě není a ani nebude – pokud nedojde k zásadnímu nárůstu dopravní zátěže – žádoucí. Zkušenosti z obdobných případů ukazují, že obce budováním obchvatů výrazně ztrácejí na atraktivitě. Sídelní útvar postrádá parkovací plochu v obci k centru vybavenosti a odstavné plochy u bytovek.

Doporučení

Závěrečná doporučení pro návrh se opírají o výsledky průzkumové části dokumentace, které byly doplněny o požadavky a potřeby obce. Jsou podkladem pro stanovení územních a hospodářských zásad územního plánu. Návrh ÚpnSÚ by měl řešit:

 • odstranit směrové dopravní závady na průtah sil. II/250 tak, aby se zlepšily dopravní poměry v obci a současně, aby nebyly zdůrazněny možnosti nežádoucího zvýšení rychlosti při průjezdu centrem (funkce přirozeného retardéru).
 • zlepšit směrové poměry před mostním objektem přes potok Hutná
 • rekonstruovat narušené kryty zpevněných místních komunikací
 • zpevnit prašné ulice v rodinné zástavbě
 • obnovit zast. ČD Tvršice, upravit přístup pro pěší z obce
 • navrhnout pěší a cykloturistickou stezku (okruh) podél silnice II/250 a MK s vazbou na přírodní zázemí prostoru Salamandra
 • navrhnout možnosti parkingu v centru obce a u objektů bytové zástavby

respektovat skutečnost, že areál vojenského letiště bude mít v území docela jinou funkci. Význam účelové komunikace při SV okraji obce pak zřejmě výrazně vzroste. Podmínkou je koordinace dopravně-urbanistických záměrů na území obce a v prostoru letiště.

Úřad

Letecký pohled

letecký pohled

Úřední hodiny

OBECNÍ ÚŘAD

pondělí a středa
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 

SBĚRNÝ DVŮR

pondělí a středa
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
každá lichá sobota
9:00 - 12:00

KNIHOVNA

pondělí a středa
15:00 - 17:00
každá lichá sobota
10:00 - 12:00

Rychlý kontakt

Obec Staňkovice
Postoloprtská 8
439 49 Staňkovice

Telefon:
+ 420 415 721 040
+ 420 721 908 553

E-mail:

podatelna@stankovice.cz
obec@stankovice.cz

IČO:
00556432

Číslo účtu:
16125481/0100

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Předpověď počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
déšť 27 °C 19 °C
středa 17. 7. oblačno 26/16 °C
čtvrtek 18. 7. skoro jasno 27/15 °C
pátek 19. 7. slabý déšť 28/19 °C